โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 17:12 น.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (M.P.A.) หลักสูตรปี พ.ศ.2555 (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF) จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 028901801 ต่อ 2123

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 17:08 น.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ วันอาทิตย์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 028901801 ต่อ 2123

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 11:13 น.

โครงการบัณฑิตศึกษา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 028901801 ต่อ 2123.

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 12:42 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายงานตัว และปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 12:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว การปฐมนิเทศ และการเปิดภาคเรียน เป็นข้อ 8.2 ระยะที่ 2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

อ่านรายละเอียด

กำหนดการใหม่

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 06:39 น.

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย และการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ครั้งที่ 1 กำหนดการใหม่จัดประชุม วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ 2 ช่องทางคือ แฟกซ์แบบตอบรับมาที่เบอร์ 028902308 หรือ เฟสบุ๊ค โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.facebook.com/gsp.dru ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 18:16 น.

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 18:10 น.

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 18:05 น.

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัด 2nd Ntaional and International Conference on Humanities and Social Sciences และ 3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 และระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook

ส่วนบริการนักศึกษา
วิทยานิพนธ์น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

27,381 คน